Om os

Shop-Finder, er for dig en gratis service, hvor vi har samlet et udvalg af online-shops, ydelser og produkter, hvor du her frit kan søge mellem de forskellige kategorier. Vi tilføjer forskellige artikler, hvor der via links, linkes videre til annoncør. Vælger du at købe et produkt eller en ydelse når du linkes videre, får vi en mindre henvisningsprovision, for at annoncere for deres hjemmeside.

Selvom vi løbende opdaterer vores informationer, kan du komme ud for at priser eller andre informationer ikke er magen til når du linkes videre til annoncørs hjemmeside. Vi tager derfor ikke ansvar for eventuelle fejl og ukorrekte informationer, men henviser til udbydernes egne hjemmesider og shops.

Er der spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os direkte på kontakt@shop-finder.dk eller via vores kontaktformular.

Send os en besked

Indtast venligst en gyldig e-mailadresse.
Fill out this field
Fill out this field
17 - 15 = ?
Indtast korrekt resultat og fortsæt