Om os

Shop-Finder, er for dig en gratis service, hvor vi har samlet et udvalg af online-shops, og du her frit kan søge mellem de forskellige kategorier af shops. Vi tilføjer info om shoppen og deres produkter, og er der en shop du ønsker at se nærmere på, linkes du direkte videre til shoppen. Vælger du at købe et produkt eller en ydelse i den valgte shop, får vi en mindre henvisningsprovision, for at annoncere for deres shop.

Selvom vi løbende opdaterer vores informationer om de enkelte shops eller produkter, kan du komme ud for at priser eller andre informationer ikke er magen til når du linkes videre til shoppen. Vi tager derfor ikke ansvar for eventuelle fejl og ukorrekte informationer, men henviser til udbydernes egne hjemmesider og shops.

Er der spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os direkte på kontakt@shop-finder.dk eller via vores kontaktformular.

Send os en besked

Indtast venligst en gyldig e-mailadresse.
Fill out this field
Fill out this field